ulan2

 


 

  

thumb_Baranowicze_herb thumb_herb_trid_tcm29-9342

Szanowni Państwo,

 Od 2015 roku jesteśmy Stowarzyszeniem Użyteczności Publicznej.

  • Jesteśmy ambasadorem patriotyzmu, tradycji narodowej, edukacji historycznej,
  • Kultywujemy tradycje 26 pułku Ułanów Wielkopolskich, do których prawo nadało nam15 kwietnia 2011 roku Zrzeszenie Pułkowe Kół Kawalerii z siedzibą w Londynie ( prawa i przywileje tradycji barw i wyróżników pułku),
  • Podtrzymujemy i upowszechniamy tradycję narodową,
  • Wspieramy i upowszechniamy kulturę fizyczną, turystykę i krajoznawstwo,
  • Uczestniczymy w uroczystościach patriotycznych,
  • Szkolimy się w zakresie nauki posługiwania się białą bronią jak i palną,
  • Uczestniczymy aktywnie w inscenizacjach historycznych,
  • Otaczamy opieką groby wojskowe w Bydgoszczy.

  

Dzięki Państwa dobrej woli  pragniemy być wizytówką w naszym mieście podczas uroczystości patriotycznych.

 

 Numer KRS: 0000366396

 

Jesteśmy Stowarzyszeniem, realizującym zadania określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in.: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.
Mają Państwo możliwość wsparcia realizacji naszych inicjatyw przekazując darowiznę na cele statutowe, która zmniejszy podstawę opodatkowania, na mocy przepisów art.:

 

-       18 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz u. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), może to być kwota nie wyższa niż 10% rocznych dochodów;

 

-       26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 361 ze zm.) może to być kwot nie wyższa niż 6% rocznych dochodów.

 

Gwarantujemy, że nie zmarnujemy ani grosza.

 

BNP Paribas 

94 1600 1462 1861 0889 9000 0001

 

Wszystkim darczyńcom dziękujemy

 

 

 

 

Stowarzyszenie nosi nazwę:

Koło Przyjaciół 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich

Im. Hetmana Wielkiego  Jana Karola Chodkiewicza

i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

 

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r., nr 79 poz. 855 - tekst jednolity ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

i zagranica, a siedzibą jest Niemcz gm. Osielsko.

 

       Celem Stowarzyszenia jest:

       popularyzacja wśród społeczeństwa historii i tradycji 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich.

      zachowanie i utrwalanie spuścizny i dorobku 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich.

       współdziałanie z kołami i stowarzyszeniami innych pułków broni konnych II Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem (Pomorskiej Brygady Kawalerii i Nowogródzkiej Brygady Kawalerii) a także organizacji kombatanckich  w kraju i zagranicą.

      upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

   upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

     krzewienie i utrwalanie patriotyzmu i polskości we wszystkich ogólnie   przyjętych  i możliwych formach działania.

      działalność charytatywna, prowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski, posiadający zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który pragnie realizować cele Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację o przyjęcie w poczet członków wraz  z oświadczeniem o akceptacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Powyżej przedstawiamy aktualny herb miasta Baranowicze obecna Białoruś. 

 

 Statut
Koła Przyjaciół
26 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Hetmana Wielkiego Jana Karola Chodkiewicza

Stowarzyszenie nosi nazwę:
Koło Przyjaciół 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich
Im. Jana Karola Chodkiewicza
i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

 

Rozdział I
Przepisy ogólne

 

§ 1
Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r., nr 79 poz. 855 - tekst jednolity ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
i zagranica, a siedzibą jest Niemcz gm. Osielsko.

 

§ 3
1. Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się kopią sztandaru 26 PU Wlkp., oraz używać (mundury), pieczęci, stempli kancelaryjnych, druków organizacyjnych, legitymacji członkowskich, ustanawiania oraz nadawania odznak organizacyjnych i tytułów honorowych, a także wyróżniającego znaku graficznego i innych symboli organizacji.
2. Stowarzyszenie może posiadać organ prasowy.

 

§ 4
1. Stowarzyszenie współdziała z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi i zawodowymi, ośrodkami naukowo - oświatowymi i podmiotami gospodarczymi w realizacji zadań zbliżonych z jego celami.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków i wolontariuszy.
§ 6
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą ukierunkowaną na realizację swoich celów statutowych oraz zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 7
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a. Popularyzacja wśród społeczeństwa historii i tradycji 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
b. zachowanie i utrwalanie spuścizny i dorobku 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
c. współdziałanie z kołami i stowarzyszeniami innych pułków broni konnych II Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem (Pomorskiej Brygady Kawalerii i Nowogródzkiej Brygady Kawalerii) a także organizacji kombatanckich w kraju i zagranicą.
d. Wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu kształtujący prawidłową postawę ciała poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
e. upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
f. krzewienie i utrwalanie patriotyzmu i polskości we wszystkich ogólnie przyjętych i możliwych formach działania.
g. działalność charytatywna, prowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy.
h. Ratownictwo i ochrona ludności.
i. Działania na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
j. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
k. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
l. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

1. Działalność nieodpłatną, w formie:
a. udziału w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie,
b. przygotowania młodzieży do świadomego uczestnictwa w realizacji ruchowej,
c. organizowania historycznych imprez kulturowych, patriotycznych i oświatowych,
d. uświetniania swoimi wystąpieniami świąt i uroczystości patriotycznych,
oraz dat historycznych związanych z tradycją pułku i broni konnych.
e. otaczania pamięcią mogił poległych i zmarłych żołnierzy,
f. czuwania nad patriotyczną i obywatelską postawą swych członków, utrzymywanie więzi koleżeńskich, wzajemnej życzliwości oraz działanie na rzecz samopomocy między nimi,
g. współpracy ze służbami i formacjami mundurowymi, związkami harcerstwa, szkołami i innymi placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi, a szczególnie młodzieżowymi, w patriotycznym wychowaniu,
h. wskazania odpoczynku czynnego, jako alternatywy wobec uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki),
i. uczestniczenia i organizowania imprez sportowych i patriotycznych zwłaszcza zawodów typu Militari.
j. niesienie pomocy rzeczowej lub finansowej w zakresie działalności Stowarzyszenia,
k. gromadzenia materiałów historycznych i pamiątkarskich dotyczących
Wojska Polskiego.
l. Krzewienie wartości patriotycznych i pro obronnych wśród członków stowarzyszenia oraz w społeczeństwie, zwłaszcza we ścisłej współpracy z Wojskiem Polskim, oraz organizacjami żołnierzy rezerwy Sił Zbrojnych RP;
m. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi resortu Obrony Narodowej a zwłaszcza tymi, które przejęły tradycje pułków II Rzeczypospolitej.
n. prowadzenie klubu sportowego jazdy konnej w barwach 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich.

 

2. Działalność odpłatną w formie:
a. nauki jazdy konnej,
b. organizowania różnych form wypoczynku,
c. nauczania i doskonalenia sportowej techniki jazdy konnej oraz władania białą bronią,
d. prowadzenia wszechstronnej działalności oświatowej, wspomnieniowej i popularyzację za pośrednictwem odczytów, prelekcji, publikacji, wystaw, spotkań itp.,
e. organizowania młodzieżowych obozów kawaleryjskich w formie szkół przetrwania,
f. organizowania podróży historycznych związanych z miejscami walk i męczeństwa narodu Polskiego, a przede wszystkim z historią Pułku i kawalerii.
g. nauka posługiwania się bronią palną we współpracy z klubami strzeleckimi.

 

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

 

§ 9
1. Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna i występuje w formach:
a) Członka zwyczajnego.
b) Członka honorowego
c) Członka wspierającego
d) Członka sympatyka
e) Prezesa honorowego

 

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski, posiadający zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, który pragnie realizować cele Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację o przyjęcie w poczet członków wraz z oświadczeniem o akceptacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje w oparciu o decyzję Zarządu Stowarzyszenia, wyrażoną w formie uchwały, podjętą w terminie do 12 miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji.
3. Członkowie między 16, a 18 rokiem życia mają wszystkie prawa, w tym czynne i bierne prawo wyborcze i są przyjmowani na podstawie uchwały Zarządu w oparciu o pisemną deklarację oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych.
4. Członkiem zwyczajnym może być także cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych, na zasadach prawa o stowarzyszeniach i niniejszego Statutu - popierający cele Stowarzyszenia.
5. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków bez podania przyczyny.
6. Zarząd przyjmuje członków i prowadzi ich ewidencję.
7. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
a. aktywne uczestniczenie w realizacji statutowych celów stowarzyszenia,
b. przestrzeganie postanowień Statutu,
c. wykonywanie uchwał władz Stowarzyszenia,
d. godne reprezentowanie Stowarzyszenia swoją postawą obywatelską i etyczno – moralną,
e. uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
f. regularne opłacanie składek członkowskich.
8. Prawa członka zwyczajnego:
a. korzystanie z czynnego i biernego prawa wyborczego,
b. zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów,
c. noszenie odznaki Stowarzyszenia.
§ 11
1. Członkiem honorowym lub Honorowym Prezesem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia, której tytuł ten został nadany na wniosek Zarządu, uchwałą Walnego Zebrania Członków, podjętą w głosowaniu zwykłą większością głosów.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku opłacania składek członkowskich.
§12
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna
lub prawna deklarująca poparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie członka wspierającego następuje w trybie określonym w § 10.
3.Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego.
4.Członek wspierający –osoba prawna działa poprzez swego przedstawiciela.
§13
1.Sympatykiem Stowarzyszenia może zostać osoba poniżej 16 roku życia, posiadająca pisemną zgodę prawnych opiekunów, bez prawa udziału w głosowaniu oraz bez korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz.
2.Uzyskanie statusu członka zwyczajnego może nastąpić z chwilą ukończenia
16 roku życia.
§ 14
1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
a. śmierci członka Stowarzyszenia,
b. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego pisemnie przez członka.
c. wykluczenia wskutek nieprzestrzegania postanowień Statutu,
d. wykluczenia na wniosek Sądu Koleżeńskiego,
e. wykreślenia na skutek utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną,
f. wykreślenia na skutek niepłacenia składek członkowskich przez dwanaście miesięcy.
§15
Nagrody i Kary
1. Nagradza się wyróżniających członków poprzez:
a. pochwałę ustną
b. pochwałę na piśmie
c. dyplom uznania
d. wystąpienie do władz samorządowych lub państwowych o nadanie odznaczenia
2. Członkowie Stowarzyszenia, którzy dopuścili się przewinień organizacyjnych, ponoszą odpowiedzialność przed Sądem Koleżeńskim.
3. Przewinienia organizacyjne polegają na naruszeniu Statutu, zasad programowych Stowarzyszenia, uchwał organów i regulaminów, postępowaniem niezgodnym z zasadami etyki lub działaniu na szkodę Stowarzyszenia.
4. Karami organizacyjnymi są:
a. upomnienie
b. nagana
c. zawieszenie w prawach członkowskich do 1 roku
d. wykluczenie
e. wykreślenie
5. Uchwały w zakresie ustania członkostwa, wykreślenia lub wykluczenia podejmuje Zarząd.
6. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia lub wykreślenia członkowi przysługuje, w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały, prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania-za pośrednictwem Zarządu. Stosowne uchwały Walnego Zebrania w tym zakresie są ostateczne.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 

§16
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna,

 

2. Kadencja władz trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od podjętej w tej kwestii uchwały.
3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia i regulaminów,
b. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
c. udzielanie absolutorium Zarządowi,
d. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia,
e. wybór Zarządu,
f. wybór Komisji Rewizyjnej,
g. wybór Sądu Koleżeńskiego,
h. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych do rozpatrzenia przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński,
i. rozpatrywanie odwołań od decyzji o wykluczeniu lub wykreśleniu członka Stowarzyszenia oraz od uchwał Zarządu,
j. nadawanie godności członka honorowego lub Honorowego Prezesa Stowarzyszenia,
k. podejmowanie uchwał dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości,

 

5. Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu, może pozbawić członkostwa honorowego członka Stowarzyszenia lub godności Honorowego Prezesa Stowarzyszenia w drodze uchwały.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów,

przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania (nie dotyczy tajnego głosowania).
6. Za wybranych do władz uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
7. Zebranie zwołane w drugim terminie – po upływie 1godziny od
pierwszego terminu jest ważne bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu.
8. Uchwały sprzeczne z przepisami prawa i Statutem są nieważne.
§ 17
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być:
a. Zwyczajne
b. Nadzwyczajne
2. Termin, miejsce i porządek Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd i zawiadamia członków, co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd
z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 15 % liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, zgłoszony na piśmie.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmioty i zawiadamia członków, co najmniej 7 dni przed terminem.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach dla rozstrzygnięcia, których zostało zwołane.
§ 18
W przypadku zmniejszenia się składu organów Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu.
§ 19
1. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
a. członkowie zwyczajni i honorowi,
b. sympatycy bez prawa wyborczego,
c. członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.
§ 20
Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech osób w tym prezesa, sekretarza, skarbnika,

 

§ 21
1. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b. gospodarowanie majątkiem i funduszami
c. sporządzanie planów działalności Stowarzyszenia najpóźniej do drugiego miesiąca kalendarzowego danego roku.
d. sporządzanie okresowych sprawozdań i bilansów,
e. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków ze swojej działalności,
f. przyjmowanie w poczet Stowarzyszenia nowych członków,
g. wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego,
h. podejmowanie uchwał w sprawach, zawieszenia, wykreślenia i wykluczenia członków,
i. zwołanie Walnego Zebrania Członków,
j. wnioskowanie wysokości składek członkowskich,
k. pozyskiwanie środków finansowych oraz poszukiwanie darczyńców.
§ 22
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy liczby członków.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w kwartale. Posiedzenia zwołuje prezes.
§ 23
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego, sekretarza i członka Komisji.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.
4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola, co najmniej raz w roku, działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych,
c) przedstawienie Zarządowi oceny działalności Stowarzyszenia oraz zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli.
d) dokonywanie okresowych badań, sprawozdań finansowych.
e) występowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
f) zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku niezwołania przez Zarząd w ustawowym terminie,
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosu

nku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 

Rozdział VI
Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

 

§ 24
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze i papiery wartościowe.
2. Fundusze powstają z:
a) wpisowego i składek członkowskich,
b) dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
c)dochodów z imprez, z majątku Stowarzyszenia i z ofiarności publicznej,
d)działalności gospodarczej,
3. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji jego celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków lub osoby im bliskie.

 

§ 25
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym dla Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

 

§ 26
1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, tj. prezesa oraz skarbnika.
2. W sprawach niemajątkowych w imieniu Stowarzyszenia do składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

 

§ 27
Podstawą działalności finansowej Stowarzyszenia jest budżet obejmujący wszystkie środki będące w jego dyspozycji.

 

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 28
Podjęcie uchwały o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 29
W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła Komisję Likwidacyjną.

 

§ 30
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.