ulan2

 

 TRADYCJE 26 P. Ułanów

IM. HETMANA J. K. CHODKIEWICZA

 

26_puk_uanw  

 

-1-

Korpus Oficerski 26 pułku ułanów imienia hetmana J. K Chodkiewicza stanowi zwartą rodzinę, dewizą, której jest:

„Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego",

oraz wzorowa i ofiarna praca w czasie pokoju i wojny dla chwały pułku, a przez pułk dla najwyższego celu – Potęgi i Chwały Polski.

- Wszystkich oficerów służby czynnej, pełniących służbę w pułku lub poza pułkiem i oficerów rezerwy, posiadających odznakę pułkową, jak również oficerów służby czynnej i rezerwy, a nieposiadających jeszcze odznaki – obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zwyczajów ustalonych i uświęconych tradycją, zawartych w niniejszej księdze.

     Tradycja ta, to przyjęty na siebie dobrowolnie przez każdego oficera obowiązek dla dobra ogółu i chwały barw pułku.

      Wyłamanie się, więc z pod niej aczkolwiek nie karygodne w myśl regulaminów – jest tym bardziej niedopuszczające.

       Obowiązkiem oficerów służby czynnej jako strażników tej tradycji jest – przez odpowiednie ustosunkowanie się do winnych jej naruszenia i łamania kolegów – dać im odczuć, że robią źle.

         Siła moralna tego sposobu oddziaływania powinna być tak wielka, by każdy wyłamujący się zrozumiał.   

 

Konieczność poddania się obowiązującym rygorom.

           - Symbolem zewnętrznym przynależenia do pułku jest odznaka pułkowa nadawana na podstawie regulaminu przez Dowódcę w myśl wniosku przedstawionego przez Kapitułę, wyznaczona rozkazem Dowódcy pułku spośród oficerów posiadających odznakę pułkową.

           - Oficer może otrzymać odznakę pułku po przesłużeniu czynnie w pułku przez dwa lata.

-2-

   - Oficer, który w określonym statutem terminie, nie otrzyma odznaki pułkowej, powinien uważać siebie jako niepożądanego członka Rodziny pułkowej.

            - Jako termin nadawania odznaki pułkowej ustala się dzień Święta Pułku.

             -  Nowemu Dowódcy Pułku, przyjmującemu godność najstarszego członka Rodziny Pułkowej i reprezentantowi jej na zewnątrz, odznaka pułkowa zostaje nadana uroczyście przez odchodzącego Dowódcę przed frontem pułku w dniu zdania i objęcia.

           Jednocześnie z wręczeniem odznaki, stary Dowódca wręcza Dowódcy obejmującemu Historię Pułku i Księgę tradycji pułkowych.

Przyjęcie takowych do wiadomości stwierdza Dowódca uroczyście własnoręcznym podpisem w oryginalnej księdze tradycji, przechowywanej w Kasynie Oficerskim.

          - Oficerowi pułku nie wolno być „per ty" z nowo mianowanym przybyłym do pułku oficerem do czasu otrzymania przez tego ostatniego odznaki pułkowej.

Wyjątek stanowi pokrewieństwo, ewentualnie bliski stosunek koleżeński z lat poprzednich. 

          - Każdego oficera pułku powinno cechować wzorowe wychowanie wojskowe i towarzyskie, poszanowanie starszych, równym stopniem i młodszych kolegów oraz poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego kolegów.

           Stosunki koleżeńskie prywatne i służbowe powinny być szczere i życzliwe. Niedopuszczalne są plotki i intrygi.

           Stosunek do szeregowych – podoficerów i ułanów powinien być przyjazny, życzliwy i troskliwy, lecz nie poufny.

           Pod względem wyglądu zewnętrznego oficer pułku powinien być zawsze i wszędzie przepisowo, schludnie i

 -3-

jednolicie ubrany, a szczególnie występując na zewnątrz i podczas uroczystości służbowych.

             - Oficer pułku powinien wysoko cenić honor munduru, pułku oraz swą godność osobistą i być bardzo skrupulatnym w sprawach honorowych.

             O każdym zajęciu honorowym musi natychmiast meldować Dowódcy pułku przez zastępcę. Jego sprawę honorową, jako zastępcy winni w miarę możliwości prowadzić przede wszystkim oficerowie pułku.

             Należy unikać długów, zaciągnięte zaś punktualnie spłacać. W razie trudności w płaceniu, spowodowanych przyczynami niezależnymi od danego oficera, zwracać się o pomoc do Dowódcy pułku, a nie dopuścić do kompromitacji pułku i siebie przez niesłowność.

             - Oficer pułku nie powinien nigdy ani w obecności kolegów ani przy obcych odzywać się źle o swoich kolegach – młodszych czy równych stopniem, a tym bardziej o starszych i ich rodzinach.

            Podobne postępowanie, bowiem dyskwalifikuje danego

 Oficera pod względem etycznym i oficer taki nie powinien mieć miejsca w Rodzinie Pułkowej.

           Jeśli w jego obecności osoby obce odzywają się źle o koledze pułkowym powinien natychmiast reagować w sposób stanowczy, lecz taktowny, wyciągając konsekwencje w stosunku do danego oficera względnie osoby cywilnej drogą wewnętrzną prze Korpus Oficerski pułku po uprzednim zameldowaniu o wypadku Dowódcy pułku przez jego zastępcę. 

         - Oficerowi nie wolno wobec osób obcych poruszać i rozstrzygać spraw pułkowych. W tym wypadku do osób obcych zaliczają się również i Panie pułkowe.

  -4-

  - Życie ponad stan jest w złym tonie i jako prowadzące często do smutnych następstwie powinno mieć miejsca w pułku.

         Pułk musi cechować jak najdalej posunięta gościnność, dostosowana jednak do możliwości finansowych najmłodszego stopniem kolegi, nieposiadającego pomocy z zewnątrz.

         - Oficerowi pułku nie wolno nigdy uprawiać gier hazardowych. Nie można również dopuścić, by osoby obce (goście) uprawiały hazard w Kasynie Oficerskim pułku.

         Kasyno jest ogniskiem Rodziny Pułkowej i w żadnym wypadku nie może stać się terenem nieporozumień wśród gości oficerów.    

         - Odwiedzanie i przebywanie oficera pułku w nieodpowiednich lokalach, pokazywanie się publicznie w towarzystwie osób niestojących na poziomie towarzyskim oficera jest niedopuszczalne.

        Nadużycie alkoholu przez oficera w żadnym wypadku nie może mieć miejsca. Naraża, bowiem na szwank Jego godność osobistą i honor munduru wobec młodszych lub społeczeństwa cywilnego.

       Obowiązkiem starszych kolegów jest czuwać i nie dopuścić do naruszenia tej zasady przez młodszych.

       Kasyno jest ogniskiem Rodziny Oficerów i dla tego też wszelkie urządzane przyjęcia noszą charakter prywatny pułku.

       Oficerów-kawalerów obowiązuje codziennie wspólny obiad w Kasynie. Do stołu zasiadają w ustalonej godzinie wszyscy jednocześnie, pierwszy zasiada najstarszy.   

Obowiązuje bezwzględna punktualność.

         Oficer, który się spóźni musi wobec starszego usprawiedliwić się i prosić o zezwolenie zajęcia miejsca.

         Przy stole każdy ze stołujących się ma swoje stałe miejsce. Najstarszy zajmuje miejsce po środku. Na obiedzie wspólnym środkowe miejsce przy stole zajmuje dowódca

-5-

pułku, naprzeciwko niego – zastępca, pozostali oficerowie zajmują miejsca w prawo i w lewo od Dowódcy pułku i jego zastępcy według starszeństwa. Od stołu wstają wszyscy jednocześnie na znak najstarszego. Poza pokojem jadalnym spożywać posiłków nie wolno. Palenie przy stole tylko za zezwoleniem najstarszego. 

           Raz na miesiąc w 1-szą sobotę po 26-tym odbywa się wspólny obiad koleżeński(bez Pań) z trębaczami.

          Podczas wszystkich przyjęć oficjalnych pierwsze miejsce jako Głowa Rodziny Pułkowej zajmuje przy stole zawsze Dowódca pułku, naprzeciwko niego najstarsza Pani (o ile przyjęcie odbywa się z Paniami) Reszta osób w prawo i w lewo od Dowódcy osadza się według stopni lub stanowisk służbowych.

         Panie pułkowe są w Kasynie miłymi gośćmi i w żadnym wypadku nie mogą wywierać wpływu na zwyczaje przyjęte w pułku.

         W czasie przyjęć w Kasynie każdy oficer pułku obowiązany jest czuwać nad przestrzeganiem zasad kultury towarzyskiej, zajmując się przede wszystkim gośćmi.

          Oficer wprowadzający do Kasyna swego gościa musi poprzednio zaznajomić go z przyjętymi w pułku obyczajami.

          Oficer ten jest odpowiedzialny za swego gościa pod każdym względem, obowiązkiem jego jest również stała opieka i zajęcie się nim.

          - Święto Pułkowe jest obchodzone corocznie 18 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej bitwy pod Brodnicą, ściśle w ramach pułku. Natomiast, co piąty rok obchodzi się uroczyście według każdorazowo ustalonego programu.

           Każdy oficer posiadający odznakę pułkową, a przebywający poza pułkiem obowiązany jest przybyć na święto pułkowe osobiście.

-6-

            W razie niemożności przybycia usprawiedliwia się pisemnie( przed Dowódcą pułku), składając jednocześnie na Jego ręce życzenia.

            Każdy oficer po przybyciu do pułku i po zameldowaniu się u Dowódcy pułku melduje się u wszystkich starszych oficerów, po czym Dowódca lub zastępca przedstawia go na specjalnie zarządzonej odprawie Korpusowi Oficerskiemu, gdzie wręcza mu odpis niniejszej Księgi Tradycji wraz ze skrótem historii pułku – dla zaznajomienia się i ścisłego wykonywania.

            W ciągu najpóźniej 4 tygodni od daty przybycia powinien złożyć wizyty towarzyskie wszystkim kolegom żonatym i kawalerom( poczynając od Dowódcy pułku), służącym w pułku oraz posiadającym odznakę pułkową i zamieszkałym w miejscu postoju pułku.

           - Każdy oficer wyjeżdżający na święta Bożego Narodzenia lub Wielkanocne, osobiście przy odmeldowaniu składa życzenia Dowódcy pułku i na Jego ręce dla pułku.

Jeżeli nie może uczynić tego osobiście, załatwia to pisemnie. Adiutant pułku ogłasza powyższe w awizo rozkazu dziennego.

           Oficerowie pozostający na świętach w pułku - składają wzajemne życzenia w Kasynie Oficerskim wraz z Paniami:

          - w święta Wielkiejnocy – natychmiast po rezurekcji,

          - w święta Bożego Narodzenia w pierwszy dzień po nabożeństwie.

          - Każdy odchodzący Dowódca pułku jako pamiątkę i widomy znak uczczenia tradycji pułkowej, pozostawia w Kasynie Oficerskim swój portret w wymiarze 35x50, natomiast każdy oficer przychodzący do pułku, ofiarowuje swą fotografię w wymiarze gabinetowym, która zostaje oprawiona w ramkę z mosiężna tabliczka u dołu. Na tabliczce wygrawerowane:

 -7-

stopień, nazwisko i imię oraz data przybycia do pułku, a w razie przeniesienia – data odejścia.

            Przy spotkaniu się oficerów poza Kasynem – w lokalach publicznych, na zabawach t.p, dążeniem każdego oficera powinno być zajęcie wspólnego stołu dla uzewnętrznienia łączności i koleżeństwa pułkowego.

            Za spożyte jedzenie i wypite napoje przy wspólnym stole, każdy z obecnych reguluje swój rachunek. W razie wspólnego przyjęcia w publicznym lokalu, gdzie menu jest z góry ustalone, koszta tego przyjęcia rozkłada się na wszystkich równomiernie.

            Niedopuszczalnym jest, by oficer w  powyższych wypadkach spożywał jedzenie i napoje na koszt drugiego kolegi, czy to równego stopniem czy też starszego.

          - Obowiązkiem każdego oficera, znajdującego się w miejscu zamieszkania byłego Dowódcy pułku, jest złożyć mu wizytę w każdym wypadku, nawet przy nie posiadaniu stroju wizytowego usprawiedliwiając się.

          - Każdego oficera odchodzącego z pułku żegna Korpus Oficerski wspólna kolacją koleżeńską. Podczas kolacji Dowódca pułku wręcza mu w imieniu Korpusu Oficerskiego upominek:

          - oficerowi po przesłużeniu w pułku do 10 lat – tabliczkę z odznaką pułkową z podpisami wszystkich oficerów oraz Dowódców pułku pod rozkazami, których dany oficer służył, datę przybycia i odejścia z pułku,

          - po przesłużeniu ponad 10 lat – takąż tabliczkę z odznaką pułkową z wianuszkiem.

           W dniu wyjazdu Korpus Oficerski żegna odchodzącego oficera na dworcu kolejowym. O ile oficer jest żonaty, obecne są również Panie pułkowe. Dla pań najmłodszy stopniem

 -8-

oficer wręcza kwiaty lub bombonierkę ze wstążką o barwach pułkowych.

            - W razie zawarcia związku małżeńskiego przez któregokolwiek któregokolwiek oficerów, w dniu przybycia do pułku danego oficera z Panią( jeśli data przybycia jest wiadoma wcześniej) – na dworzec kolejowy udaje się delegacja pułku, która wręcza nowoprzybyłej Pani w imieniu Korpusu Oficerskiego bukiet kwiatów.

             W razie wyjazdu na ślub delegacji oficerów – kwiaty wręcza się w czasie składania życzeń po ceremonii ślubnej.

             - W roku 1933/34 nastąpiła wymiana znaczków pułkowych 26 pułku ułanów z 15 pułkiem ułanów, jako tym, z którego pułk nasz się wywodzi i w dowód braterstwa oraz upamiętnienia narodzin pułku.

             Obowiązkiem każdego oficera, przebywającego w miejscu postoju 15 pułku ułanów, jest złożyć Dowódcy wizytę.

           - Miastu Brodnicy, w obronie, którego w 1920 r. młody podówczas pułk okrył się nieśmiertelną sławą, została w roku 1931 nadana odznaka pułkowa w dowód ścisłej łączności i na pamiątkę początku bojowej historii pułku.

            Obowiązkiem każdego oficera, przebywającego w m. Brodnicy jest złożyć wizytę Prezydentowi Miasta.

            Drugim miastem, z którym pułk jest związany tradycja bojową, jest miasto Mir.

            Na dowód powyższego gminie Mir w roku 1937 nadana została odznaka pułkowa.

           Wszystkie sprawy związane z życiem wewnętrznym Korpusu Oficerskiego rozstrzygane są na zebraniu Oficerskim na konkretny wniosek powzięty uprzednio na zebraniu Oficerów Sztabowych i Oficerów starszych pułku – uchwałą większości głosów.

 -9-

           U chwały Korpusu Oficerskiego, po zatwierdzeniu przez Dowódcę pułku obowiązują bezwzględnie wszystkich.

           Sekretarz zebrania obowiązany jest podać powzięte przez Korpus Oficerski uchwały, dotyczące spraw zasadniczych do wiadomości wszystkich Oficerów służby czynnej i rezerwy.

         - Tradycje powyższe strzeżone są przez Dowódców pułku oraz Korpus Oficerski, jako ideowy fundament życia wewnętrznego pułku.

         Tradycje te muszą wejść w duszę każdego oficera i być przekazywane następnym pokoleniom, gdyż tworzyły się one z konieczności narzuconych życiem i duchem czasu na mocy rozważań i uchwał ogólnego zebrania Oficerów oraz zarządzeń Dowódców pułków.

         Zmiany dotyczące treści poszczególnych punktów niniejszej Księgi może poczynić ogólne zebranie oficerów, posiadających odznakę pułkową za zgoda Dowódcy pułku, jeżeli zwyczaj ujęty w danym punkcie okaże się sprzeczny z wymogiem życia i duchem czasu.

 

        - Dla uczczenia pamięci poległych pułku z czasu wojny 1920 roku spoczywających na cmentarzu w Brodnicy, każdego roku w dniu 1.XI delegacja pułku składa wieniec wieniec Kaplicy poległych.